Du är här: Hem > Artiklar >

Hur gör man en bra enkät?

Publicerad:

Enkäter används som ett verktyg för att undersöka användares tankar och beteende. På Winston använder vi framförallt enkäter för att få in kvantitativa data från en stor användargrupp. Enkäter använder vi sällan, om inte alls, som enda kontaktmetoden med användare, utan kompletterar med kvalitativa metoder så som djupintervjuer, workshops, användbarhetstester eller annat för att få en så nyanserad bild som möjligt.

Fördelar

 • De är tidseffektiva. Det kan ta en stund att skapa själva enkäten, men man når många användare på förhållandevis kort tid. 
 • Ingen påverkan från undersökaren. Miner, ansiktsuttryck, nickningar från en intervjuare kan påverka mer än man tror. Ett problem som helt försvinner med enkäter.
 • Minimerar risken för egna tolkningar från intervjuaren. Alla deltagare får samma frågor och det finns ingen mellanhand där svaren som ges kan misstolkas.
 • Inte lika påträngande som att ringa upp eller mötas ansikte mot ansikte. I regel är fler villiga att svara på en enkät där de kan vara anonyma än som är villiga att delta i någon form av intervju.
 • Fylls i på deltagarens villkor. Enkäten kan fyllas om och när deltagaren vill.
 • Det flesta är bekanta med enkäter vilket gör att tillvägagångssättet sällan behöver förklaras.
 • Enkla att analysera. Idag finns verktyg som summerar enkäterna åt dig och presenterar resultatet så att det är lätt att analysera.

Nackdelar

 • Eventuell låg svarsfrekvens minskar undersökningens trovärdighet.
 • Ingen möjlighet att få utvecklade svar. I enkäter kan vi inte ställa följdfrågor vilket gör att det ibland kan upplevas som en ganska trubbig metod utan nyanser. Man kan öppna för mer detaljerade svar med kommentarsfält i samband med frågor men det garanterar inte att alla ger en kommenterar. 
 • Den största delen av vår kommunikation är ickeverbal och sker med kroppsspråk, miner, gester m.m. Att vi inte kan ta del av detta i en enkät kan göra att vi missar en hel del viktig information.
 • Avsaknad av personlig närvaro kan ha olika effekt beroende på vad man frågar kring. Faktamässig kunskap kan fungera i en enkät medan känslig information med viktiga nyansskillnader kan få missvisande resultat.
 • Du kan aldrig veta om den som svarar är den du skickade till. Enkäter är anonyma.
 • Alla frågor passar inte i en enkät.

Att skapa en enkät

Att skapa en enkät är inte helt lätt. Det finns många aspekter att tänka på. En felformulerad fråga kan leda till att du inte får svar på rätt frågeställning och ställer du irrelevanta frågor kan du tappa intresset hos de som ska svara. Några saker du kan tänka på är:

 1. Var tydlig med vem som är avsändare. En del användare avböjer deltagande i enkäter om de misstänker att svaren kommer hanteras felaktigt eller om källan är osäker.
 2. Gör enkäten lagom lång och ställ endast relevanta frågor. För att få högre deltagande bör enkäten inte ta för lång tid att besvara. När en enkät skapas är det ofta risk att man frågar för mycket, speciellt med enkätverktyg som gör skapandet så enkelt. Se till att endast ta med frågor som är relevanta för undersökningen för att behålla deltagarnas intresse.
 3. Ställ inte ledande frågor. Frågor bör formuleras så neutralt som möjligt. Frågor kan innehålla ords motpoler för att undvika att den som svarar läser in ett ”rätt” svar redan i frågan, ex. ”bra eller dåligt”. I vissa fall kan det vara tillåtet med värderade frågor. Exempel på detta är att man ger ett påstående istället för en fråga och att den som svarar då får ange i vilken grad denne instämmer med påståendet. 
 4. Tänk efter när du använder skalor. Svar som anges i en skala 1-7 kommer ge en stor mängd 4:or, många användare vill inte sticka ut och väljer därför mest neutrala alternativet. Detta kan vara helt ok. Ibland vill vi dock att deltagare tar ställning. Använd då istället en skala med jämnt antal svarsalternativ. Det tvingar deltagarna att ta ställning åt antingen det ena eller andra hållet.
 5. Såväl frågor som svar ska endast kunna tolkas på ett sätt. Om något kan misstolkas bör detta bytas ut.
 6. Frågor ska endast innehålla en frågeställning åt gången. 
 7. Undvik långa komplicerade frågor. 
 8. Undvik kunskapsfrågor. Deltagare lämnar ogärna frågor obesvarade. Detta kan leda till att de som svarar antingen gissar eller googlar sig fram till svaret, vilket ger otillförlitliga svar.
 9. Gå inte tillbaka i tiden mer än sex månader. Vill du att deltagarna ska komma ihåg något bör du inte gå längre tillbaka än så för att få tillförlitliga svar. 
 10. Språket bör anpassas efter vilka som ska svara. Riktar man sig till allmänheten bör språket vara enkelt utan att för den delen bli fånigt. Riktar man sig till en specifik yrkesgrupp kan facktermer användas. Ni förstår poängen.
 11. En väldesignad och välplanerad enkät ger ett seriöst intryck och ger högre svarsfrekvens. 

När du väl formulerat dina frågor bör du testa dessa på en mindre urvalsgrupp, eller åtminstone en kollega, för att säkerställa att frågorna uppfattas som du vill. Ibland kan en fråga vara vinklad utan att man tänker på det. Fundera ett extra varv kring frågornas validitet – d.v.s. kommer du få svar på rätt fråga?

Enkätverktyg

Det finns idag ett flertal olika webbaserade enkätverktyg som du kan använda för att skapa och distribuera enkäter med, som sedan samlar in svaren och presenterar dem i form av statistik för vidare analys. 

På Winston använder vi oss av Netigate för att skapa webbaserade enkäter men exempel på andra enkätverktyg är Enalyzer, SurveyMonkey och Webbenkäter. För enklare formulär kan du även använda dig av formulärfunktionen i Google Drive. Oavsett vilket enkätverktyg du väljer att använda erbjuds i regel någon form av nedbantad gratisversion i kombination med en mer avancerad betalversion av samma tjänst. Viktigast är att du hittar ett enkätverktyg som passar din verksamhet.

Distribution

När du väl ska distribuera din enkät kan detta göras på flera sätt. Vanligast är att skicka ut den via mail. På detta sätt kan du rikta dig till en specifik användargrupp och därmed nå rätt personer. De som ska svara på enkäten uppskattar dessutom en personlig inbjudan. Var dock noga med att inte exponera samma användare för alltför många undersökningar. Då kommer du snabbt tappa deras förtroende och svarsfrekvensen kommer minska.

Du kan även distribuera en enkät via en hemsida. Fördelen med detta är att du kan nå många användare på kort tid. Nackdelen är dock att du helt tappar kontrollen på vilka som svarar på din enkät. Detta distributionssätt bör alltså undvikas om du vill ha svar från en specifik grupp användare men fungerar bra om du riktar dig mer till allmänheten.