Vi utvecklar affären

Winston är en digital byrå som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Enkelt uttryckt skapar vi affärsnytta genom användbarhet. Och vi gör det tillsammans med våra kunder. Vi arbetar lika mycket utifrån kundens affärsmål som utifrån användarnas behov och förutsättningar. Det är så vi säkrar att vår lösning får bästa möjliga effekt.

Winston grundades 2003 och består idag av 17 erfarna medarbetare. Vi tar ansvar för hela processen, från analys, strategi och design fram till en färdig, affärsdrivande lösning. Det som särskiljer oss från andra byråer är arbetssättet; hur vi hela tiden sätter mål, formar hypoteser, mäter och stämmer av vårt arbete med våra kunder – och även förankrar vårt arbete hos våra kunders kunder, ute i verkligheten.

På så vis säkrar vi att vi verkligen skapar användbarhet som ger affärsnytta. Alla hypoteser kan utmanas genom mätning och i längden formar detta bättre affärer. Det är därför vi tycker om begreppet ”mätbart bättre”. 

Hur vi samarbetar

Vi arbetar tätt med våra kunder och med användarna – ju närmare desto bättre. Genom det nära samarbetet kan vi se nya möjligheter och vara aktiva i att utveckla affären, både idag och i framtiden. Vi har olika roller i projektet och det är därför viktigt för oss att våra kunder är en aktiv del i att ta fram en lösning, såväl då det ska genomföras intervjuer och tas fram interaktionsdesign som då den grafiska känslan ska utformas och lösningen ska utvecklas. Alla deltagare i projektet är en viktig del för att forma en bra lösning som har verklig nytta.

En öppen dialog är nyckeln för ett lyckat projekt. Därför behöver vi ses ofta och diskutera frågeställningar och utmaningar. Vi vill så långt som möjligt komma bort från känslan av att det är två parter i ett projekt. Tillsammans skapar vi den bästa möjliga användarupplevelsen, grundad på en öppen attityd där allas idéer får komma fram.

Vår strategi är att hela tiden skapa mätbart bättre lösningar. För att lyckas med detta är täta avstämningar med kunden och användarna ett måste under hela projektet. Det är så vi säkerställer att resultatet blir en webbplats eller annan digital tjänst som stödjer användarna på bästa sätt.

Vår arbetsprocess

Efter en inledande nulägesanalys delar vi in våra projekt i fem huvudsakliga faser. Var och en av dessa består av ett antal delmoment där vi formulerar en hypotes, designar och utvecklar samt mäter och utvärderar.

Det finns sällan en tydlig gräns mellan dessa faser, och ofta utförs de parallellt. Processen är densamma för såväl nyutveckling som vidareutveckling – det som däremot skiljer mellan olika projekt är aktiviteterna och metodvalen.

Alla som arbetar i ett projekt är med under hela resan, även om de bidrar olika mycket under olika faser. Ett projekt mår som allra bäst om alla kompetenser är delaktiga under alla faser eftersom faserna är beroende av varandra. Alla i projektgruppen kan ge värdefull input på till exempel koncept, flöden och design. De fem faserna är:

  1. Analys, strategi och koncept. Vi tar fram en målbild för projektet samt formulerar en strategi och ett koncept för den digitala lösningen. Detta gör vi bland annat genom workshops, studier och intervjuer med både kunden och användarna.
  2. Användarflöden och interaktion. Vi bygger vidare på konceptet genom att utforma hela kundresan, detaljera användarflöden och beskriva interaktioner utifrån användarnas mål och framtagen effektkarta. Vi presenterar lösningen och interaktionsdesignen exempelvis i form av trådskisser och informationsstruktur, vilket även utvärderas genom användbarhetstester.
  3. Identitet och visuellt stöd. Vi tar fram ett visuellt koncept och detaljerar den grafiska designen för att tydliggöra den digitala lösningens identitet och visuellt stödja interaktioner och flöden. Den här fasen kan exempelvis resultera i ett ramverk för webbplatsen eller tjänsten samt ett antal designskisser som förtydligar sammanhang och hur designen används för att skapa en bra helhetsupplevelse.
  4. Utveckling och funktionalitet. Vi tar fram en teknisk lösning utifrån koncept och riktlinjer för interaktion och design. Här finslipar vi lösningens beteenden och funktionalitet för bästa möjliga användarupplevelse. Vi ser till att lösningen är testad och godkänd, har en korrekt gränssnittskod och är optimerad för relevanta webbläsare, enheter och sökmotorer.
  5. Statistik och uppföljning. Resultatet av vårt arbete är en mätbart bättre lösning, som även efter lansering kontinuerligt vidareutvecklas. Denna fas innefattar därför metoder för exempelvis framtagning av plan för fortsatt mätning och uppsättning av mätverktyg samt utvärderingsmetoder så som användbarhetstester, webbanalys och enkäter. 

Winstons arbetsprocess

Vi utvärderar förstås också våra hypoteser kontinuerligt under projektets alla faser, till exempel genom användbarhetstester. På så sätt säkerställer vi att användarnas behov uppfylls, att konceptet fungerar som det är tänkt och att lösningen kommer att uppnå önskade effekter.